Μένουμε σε επαφή με τους Πελάτες, την Κοινωνία, τις Ρυθμιστικές Αρχές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος.